Підручники для школи

КЗО "Гімназія №1" Дніпровської міської ради

 

СТАТУТ ГІМНАЗІЇ

 

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти гімназії Ленінського району, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської  Ради народних депутатів, рішення від 26.06.1995 р. № 139, перереєстровані виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 22.04.04 № 906, перереєстровані виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 14.10.2009 № 12241050003003083, ідентифікаційний код 33185114.

                                                                    

І. Загальні положення

 

      1.1.   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ № 1» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з профільним навчанням за філологічним, суспільно-гуманітарним та природничо-математичним напрямами, зареєстрований виконкомом Дніпропетровської Ради народних депутатів, рішення від 26.06.1995 р., перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 22.04.04 № 906, перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 14.10.2016 № 12241050003003083 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2.  Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ № 1»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

49017, м.Дніпро,

вул.Солідарності, 4, тел. 760-58-82.

1.3.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ № 1» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ (далі – КЗО «ГІМНАЗІЯ № 1» ДМР) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.4.   Власником гімназії є територіальна громада міста в особі департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради.

1.5.   Головною метою діяльності гімназії є створення умов для навчання здібних та

обдарованих учнів, їх особистісного розвитку, творчої самореалізації, набуття життєвої компетентності.

     1.6.   Головними завданнями гімназії є:

·         забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

·         виховання громадянина України;

·         виховання  шановливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

·         виховання в учнів поваги до Конституції України , державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності і відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

·         виховання морально і фізично здорового покоління, формування засад здорового способу життя;

·         формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості здатної навчатися впродовж життя, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

·         розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

·         створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

·         надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

·         пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;

·         оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

·         забезпечення повноцінної реалізації профільного  навчання  учнів;

·         створення відповідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення організації якісного навчально-виховного процесу в гімназії.

     1.7.  Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 22.01.14 № 28, від 27.09.16 № 671), наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Статутом.

1.8.   Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї                  

компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.                                                  

     1.9.   Гімназія  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

·         безпечні умови освітньої діяльності;

·         дотримання державних  стандартів освіти;

·         дотримання фінансової дисципліни;

·         дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами.

     1.10.   Згідно з чинним законодавством у гімназії визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251), запроваджено напрямки профільного навчання: філологічний, суспільно-гуманітарний, природничо-математичний з поглибленим вивченням навчальних предметів відповідно до профілю.

1.11.   Гімназія має право:

·         самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, нормативними документами про освіту та власним Статутом;

·         користуватися пільгами, що передбачені державою для науково-освітніх та експериментальних навчальних закладів;

·         проходити в установленому порядку державну атестацію;

·         визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з власником;

·         визначати варіативну складову робочого навчального плану;

·         в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

·         спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

·         використовувати різні форми морального і матеріального  заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

·         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

·         залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

·         розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

·         визначати контингент учнів;

·         організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів і фахівців;

·         створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення у межах наявних асигнувань затвердженого кошторису за попереднім погодженням з власником;

·         запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

·         запрошувати на роботу і укладати договори з висококваліфікованими викладачами вищих навчальних закладів та фахівцями на проведення занять з основних курсів, спецкурсів, окремих лекцій та інших форм навчання з учнями з погодинною оплатою, обумовленою в договорі. Для курсів, які фінансуються з бюджетних коштів, договором  обумовлюється додаткова оплата, яка проводиться з небюджетних надходжень або з економії бюджету;

·         учням, які досягли значних успіхів у навчанні, рішенням ради гімназії може бути  призначена стипендія за рахунок власних надходжень гімназії  або за рахунок додаткових джерел фінансування;

·         згідно з Положенням “Про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року № 45,  встановлювати надбавки та здійснювати матеріальне заохочення педагогічних працівників гімназії та викладачів вищих навчальних закладів за високі  творчі й інноваційні досягнення з навчання і виховання учнів гімназії;

·         відкривати платні гуртки, секції, студії, факультативи, надавати додаткові освітні послуги згідно з чинним законодавством України;

·         бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

·         залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

·         здійснювати контроль за якістю виконання поточного ремонту будівлі та споруд гімназії , безперервною роботою технологічного обладнання, освітлювання кабінетів, наладки тепломережі;

·         встановлювати єдину форму для учнів, визначати емблему, прапор, герб гімназії тощо, що  відображатиме специфіку навчально-виховного процесу і створюватиме відповідний позитивний імідж гімназії;

·         об’єднувати на підставі спеціальних угод діяльність гімназії з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як на Україні, так і за її межами.

1.12.   Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується гімназією функціонують

 такі ступені навчання:

·         II ступень – основна школа (1-5 класи) з допрофільним навчанням з 4 класу, термін навчання 5 років;

·         III ступень – старша школа з профільним  навчанням (6-7(8) класи), термін навчання 2(3) роки.

1.13.   У гімназії створюються та функціонують:

·         творчі групи вчителів;

·         предметні методичні комісії;

·         методична рада;

·         психологічна служба;

·         рада гімназії;

·         піклувальна рада;

·         батьківські комітети.

1.14.   Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації

забезпечуються власником і здійснюється  дитячою міською лікарнею № 6.

1.15.  Харчування забезпечується департаментом гуманітарної політики

Дніпровської міської ради  централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету з урахуванням норм харчування.

1.16.   Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються

угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1.   Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до програми розвитку, річного

та щомісячного планів: у річному плані роботи відображаються найголовніші напрямки роботи гімназії. Річний план роботи погоджується радою гімназії.

2.2.   Основним документом, що регулює навчально-виховний процес гімназії, є

робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання.

2.3.   Робочий навчальний план гімназії погоджується радою гімназії та затверджується

управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.4.  Згідно з Положенням “Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад”,

затвердженим наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року  № 114, гімназія може проводити експериментальну роботу та набувати статусу експериментального навчального закладу і працювати за експериментальними навчальними планами, що затверджуються Міністерством освіти і науки  України за поданням управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2.5.   Відповідно до робочого навчального плану гімназії педагогічні працівники

самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань, здобуття освіти на рівні державних стандартів та понад державних стандартів у профільних  класах для розвитку здібностей та  обдарувань учнів гімназії.

 

 

2.6.    Авторські навчальні програми та посібники, що розроблені педагогічними

працівниками гімназії, працівниками вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ для використання під час вивчення варіативної складової навчального плану  можуть

використовуватись після відповідного рецензування та схвалення  Міністерством освіти та науки України.

2.7.    Для регламентації повсякденної діяльності  гімназії приймаються,

погоджуються з профспілковим комітетом та затверджуються директором гімназії Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.8.    Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.9.   Згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 22.01.14 № 28, від 27.09.16 № 671), прийом учнів до гімназії проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі. Конкурсне приймання учнів до гімназії проводиться у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей  до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міносвіти і науки України 19.06.2003 р. № 389.

     2.10.   Правила конкурсного приймання розробляються педагогічною радою і  радою гімназії та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.           

     Зарахування учнів до гімназії здійснюється за наказом директора на підставі рішення

конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. До гімназії подаються такі документи:

·         заява батьків або осіб, які їх замінюють;                                                                                                                                                                                 

·         копія свідоцтва про народження (паспорта);

·         особова справа;

·         медична картка встановленого зразка;

·         документ про відповідний рівень освіти (для вступу до 6 класу гімназії).

2.11.   У разі потреби учень може перейти протягом  будь-якого року навчання до іншого

навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за

заявою батьків, або осіб, що їх замінюють, та довідки, яка гарантує зарахування учня до іншого навчального закладу.

2.12.   За гімназією територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку не

закріплюється.

     2.13.    Учні гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання початковий

рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора  можуть  відраховуватися із гімназії.

     2.14.   Структура навчального року, тривалість уроків, тижневе навантаження учнів,

тривалість навчальних занять встановлюється гімназією в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

                Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються: 

не пізніше 1 липня поточного року.

                Загальна тривалість канікул протягом навчального року може становити не менше 30 календарних днів.

 

2.15.   Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності, не пов’язані з

навчально-виховним процесом, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.16.   Тривалість уроків і занять у гімназії становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків

допускається за погодженням  з  управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та установами Держпродспожив служби.

2.17.   Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків,

що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою гімназії і затверджується директором. Тижневий режим роботи гімназії затверджується у розкладі навчальних занять.

          Навчально-виховний процес у гімназії може здійснюватися за різними формами уроків, лекцій, лабораторно-практичних, семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо, і поєднується з науково-методичною,   науково-дослідною та експериментальною роботою.

          Поряд з традиційними методами і формами широко використовуються педагогічні новації, нові технології навчання. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.18.  Поглиблена підготовка учнів  досягається в результаті вивчення спеціальних курсів,

факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. У гімназії може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.

2.19.  Наповнюваність класів, їх поділ на групи при вивченні профільних та інших

навчальних предметів у гімназії визначаються  Міністерством освіти і науки України згідно з Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України  від 20.02.2002 року № 128). При цьому за рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради, може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.

2.20.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.21.  У гімназії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до

діючої 12-бальної системи оцінювання досягнень учнів у навчанні. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються  досягнення учнів у навчанні  за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.22.   Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до

відома учнів  класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.23.  Порядок переведення і випуск учнів гімназії визначається Міністерством освіти і

науки України.

2.24.  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень

навчання,  вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової  атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

 

 

2.25.  Учням, які закінчили певний ступінь гімназії , видається  відповідний документ

про освіту:

                        по закінченні ІІ ступеню - свідоцтво про базову  загальну середню освіту;

                        по закінченні ІІІ ступеню - атестат про повну загальну середню освіту.

2.26.   За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і

матеріального заохочення: грамота, похвальний лист, подяка, стипендія, цінний подарунок, золота або срібна медаль.

 

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в гімназії є учні, керівники,

педагогічні  працівники, психолог, бібліотекар, науково-педагогічні працівники ВУЗів, які залучаються до роботи в гімназії, батьки або особи, що їх замінюють.

3.2.  Права і обов’язки учнів, педагогічних та  інших працівників визначаються  чинним

законодавством та цим Статутом.

     3.3.   Учні гімназії мають право на:

·         вибір профілю, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

·         переатестацію з навчальних предметів;

·         користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою гімназії;

·         участь у науково-дослідній, експериментальній та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

·         безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

·         участь в органах громадського самоврядування гімназії;

·         вільне вираження поглядів, переконань;

·         участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

·         брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

·         захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.

     3.4.   Учні зобов’язані:

·         систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальний культурний рівень;

·         дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

·         бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

·         дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм;

·         дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

·         брати посильну участь у різних видах трудової  діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

·         бути дисциплінованими, дотримуватись розпорядку дня;

·         дбайливо ставитися до майна гімназії; відшкодовувати збитки, нанесені майну гімназії;

·         дотримуватись правил громадського порядку, виявляти повагу до вчителів, батьків, дорослих, поважати погляди і переконання інших;

·         учням гімназії заборонено палити, вживати алкоголь, наркотики.

3.5.   За неодноразові порушення Статуту гімназії допускається відрахування учнів та

переведення їх до закладу за місцем проживання згідно з рішенням педагогічної ради, погодженим  з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

3.6.   Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з високими

моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7.   Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших    

працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

   3.8.  Педагогічні працівники мають право на:

·         захист професійної честі та гідності;

·         участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

·         вносити пропозиції керівництву і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

·         проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

·         самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

·         участь у роботі методичних комісій, нарад, зборів гімназії, органів громадського самоврядування;

·         самостійний вибір форми підвищення кваліфікації;

·         соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·         об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·         позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

·         підвищення кваліфікації, перепідготовку;

·         отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

·         матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

·         організацію навчально-виховного процесу за авторськими та експериментальними програмами і технологіями.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не

допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

   3.9.   Педагогічні працівники зобов’язані:

·         забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

·         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

·         сприяти зростанню іміджу гімназії;

·         настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

·         виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

·         готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

·         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

·         здійснювати профільну підготовку учнів;

·         захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

·         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати Статут гімназії, правила внутрішнього розпорядку;

·         брати участь у роботі педагогічної ради;

·         виконувати накази і розпорядження директора гімназії, органів управління освітою.

3.10.  У гімназії обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно доТипового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11.  Обсяг навчального навантаження вчителів визначається директором гімназії  і

затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради . Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим від тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.12.   Директор гімназії призначає класних керівників, завідуючих навчальними

кабінетами. Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом гімназії.

   3.13.   Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання

професійних обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

   3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила

внутрішнього розпорядку гімназії, не виконують посадових обов’язків  або за

результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із чинним законодавством.

   3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

·         обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

·         звертатись до органів управління освітою, директора гімназії  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

·         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;

·         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування  гімназії та у відповідних державних, судових органах.

   3.16.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми

             повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

·         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

·         постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

·         поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

·         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

·         брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази  гімназії;

·         брати учать в організації та проведенні ремонтних робіт та робіт щодо внутрішнього упорядковування  гімназії.

   3.17.  Представники громадськості мають право:

·         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в гімназії;

·         керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

·         сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню гімназії;

·         проводити консультації для педагогічних працівників;

·         брати участь в організації навчально-виховного процесу.

   3.18. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися Статуту гімназії,

виконувати накази та розпорядження директора гімназії, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

IV. УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ

 

4.1.   Управління  гімназією здійснюється департаментом гуманітарної політики

Дніпровської міської ради, який є представником власника (територіальна громада міста). Безпосереднє керівництво гімназією здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

          Директор гімназії та його заступники призначаються і звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням  чинного законодавства.

4.2.   Штатний розпис гімназії встановлюється засновником відповідно до діючих

нормативних документів. Відповідно до профілю та для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом, проведення науково-методичної і експериментальної роботи у гімназії (за наявності бюджетних і додаткових коштів) можливе введення додаткових посад заступників директора з наукової, експериментальної, методичної, виховної роботи,  керівників методичних комісій, практичних психологів, соціальних педагогів (за наявності бюджетних та позабюджетних коштів).

4.3.   Вищим органом громадського самоврядування гімназії є загальні збори  колективу,

що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох   категорій:

·         працівників гімназії – зборами трудового колективу;

·         учнів гімназії другого-третього ступеня – класними зборами;

·         батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

              Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість  делегатів від працівників  гімназії 20, учнів 20, батьків і представників  громадськості 20.

              Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення  приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

              Право скликати збори мають голова ради гімназії, учасники зборів, якщо за це

висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, власник.

 

Загальні збори:

·         обирають раду гімназії, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

·         заслуховують звіт директора і голови ради гімназії;

·         розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності гімназії;

·         затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності гімназії;

·         приймають рішення про стимулювання праці педагогічних працівників.

     4.4.   У період між загальними зборами діє рада гімназії, яка створюється відповідно до Примірного  Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 59.

     4.4.1.   Метою діяльності ради є:

·         сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

·         об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку  гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу;

·         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназією;

·         розширення колегіальних форм управління гімназією;

·         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією  навчально-виховного процесу.

4.4.2.      Основними завданнями ради є:

·         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

·         визначення стратегічних  завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії  та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

·         формування навичок здорового способу життя;

·         створення належного педагогічного клімату в гімназії;

·         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів  та набуття ними соціального досвіду;

·         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

·         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

·         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

·         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

·         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

·         зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів  та гімназією з метою забезпечення  єдності навчально-виховного процесу.

4.4.3.      До ради обираються пропорційно представники від  педагогічного колективу, 

учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й

загальна її чисельність визначається загальними зборами  гімназії. Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах  склад ради оновлюється  не менше ніж на третину.      

4.4.4.      Рада гімназії діє на засадах:

·         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

·         дотримання вимог законодавства України;

·         колегіальності ухвалення рішень;

·         добровільності і рівноправності членства;

·         гласності.

                Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість

засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора гімназії, 

а також  членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить законодавству України та Статуту гімназії, доводиться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування адміністрації, профспілкового комітету гімназії.

4.4.5.      Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова

ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові

комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право вносити на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  діяльності гімназії, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.4.6.      Рада гімназії:

·         організовує виконання рішень загальних зборів;

·         вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

·         спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи гімназії та здійснює контроль за його виконанням;

·         разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту гімназії;

·         затверджує режим роботи гімназії;

·         сприяє формуванню мережі класів гімназії, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

·         приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників гімназії золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

·         разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

·         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

·         заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

·         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

·         розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

·         розглядає питання родинного виховання;

·         виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

·         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

·         вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

·         ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

·         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

·         розглядає питання родинного виховання;

·         бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих   соціально-економічних умовах;

·         сприяє педагогічній  освіті батьків;

·         сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

·         розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

·         організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

·         розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;

·         може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи . Склад комісій та зміст їх роботи  визначається радою.

     4.5.   Директор гімназії:

·         забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені гімназії, представляє гімназію в усіх організаціях;

·         несе відповідальність за свою діяльність перед Управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради та відділом освіти Ленінської районної у місті ради, місцевими органами державної влади;

·         здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

·         організовує навчально-виховний процес;

·         забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем особистих навчальних досягнень учнів;

·         відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

·         створює необхідні умови для участі у позакласній та позашкільній роботі, проведенні  виховної роботи;

·         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

·         розпоряджається в установленому порядку майном  гімназії і коштами;

·         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

·         дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

·         забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

·         вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

·         розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із гімназії і за наявності підстав  вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

·         контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

·         видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

·         щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу;

·         призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

·         здійснює контроль за проходженням працівниками  у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

·         за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників гімназії;

·         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

·         несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

     4.6.   При гімназії за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада, батьківський комітет, учнівський комітет, комісії, асоціації тощо.

4.7.  Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої

освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

     4.7.1.   Основними завданнями піклувальної ради є:

·         сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

·         співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;

·         зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної  бази гімназії;

·         організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

·         вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

·         запобігання дитячій бездоглядності;

·         сприяння працевлаштуванню випускників гімназії;

·         стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

·         всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та гімназією.

     4.7.2.   Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів 

виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора гімназії. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах  на його місце обирається інша особа.

4.7.3.      Піклувальна рада діє на засадах:

·         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

·         дотримання вимог законодавства України;

·         самоврядування;

·         колегіальності ухвалення рішень;

·         добровільності і рівноправності членства;

·         гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові  засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у  засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради  в 7-денний термін доводяться до відома колективу гімназії, батьків, громадськості. Їх  виконання організовується членами піклувальної ради.

4.7.4.       Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

·         скликає  і координує роботу піклувальної ради;

·         готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

·         визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

·         представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам

піклувальної ради.

4.7.5.      Піклувальна рада має право:

·         виносити на розгляд органів  виконавчої влади, директора гімназії, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази гімназії;

·         вносити пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, роботи гімназії в напрямку профільності  навчання для всебічного розвитку особистості учнів;

·         порушує клопотання перед державними органами управління про моральне і матеріальне стимулювання директора  гімназії;

·         залучати додаткові джерела фінансування гімназії;

·         вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази гімназії;

·         стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

·         брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи гімназії, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

·         створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.8.        У гімназії створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна

рада. Головою педагогічної ради є директор гімназії.

4.9.       Педагогічна рада розглядає питання:

·         удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи гімназії;

·         переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

·         підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

·         морального та матеріального заохочення учнів та працівників гімназії;

·         розглядає і підтримує творчі пошуки і дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·         приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

·         розглядає питання про використання  коштів фонду всеобучу;

·         сприяє розвитку творчої ініціативи працівників гімназії, впровадженню досягнень науки, передового досвіду в практику діяльності ;

·         виключення із гімназії;

·         притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів гімназії за невиконання ними своїх обов’язків, порушення статутних норм і правил.

     4.10.   Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб гімназії.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

     4.11.  У гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації,

що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.12.  У гімназії створюється і діє методична рада.

Методична  рада гімназії:

·         обирає напрямки діяльності всіх підрозділів та структурних одиниць навчально-виховного процесу гімназії;

·         розглядає питання забезпечення умов діяльності гімназії в інноваційному режимі функціонування та розвитку;

·         затверджує річні плани роботи всіх методичних підрозділів гімназії та підводить підсумки їх діяльності;

·         координує науково-дослідну та експериментальну роботу колективу гімназії;

·         розглядає і погоджує відповідні плани і програми;

·         координує діяльність всіх методичних підрозділів гімназії;

·         рекомендує до друку та видання авторські програми навчально-дидактичні посібники, авторські підручники та інші науково-методичні матеріали;

·         вносить пропозиції директору гімназії про стимулювання учасників навчально-виховного процесу;

·         членами методичної ради є керівники предметних методичних комісій, керівники творчих груп, адміністрація,  науковці вищої школи.

                    

 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  БАЗА

 

     5.1.   Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі гімназії.

     5.2.  Майно гімназії  є комунальною власністю територіальної громади міста належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту гімназії та укладених нею угод.

     5.3.   Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами  і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

     5.4.   Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії  проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно чинного законодавства.

     5.5.   Для забезпечення навчально-виховного процесу база гімназії складається  з основної будівлі, до складу якої входять навчальні кабінети, спортивний, актовий  зали, бібліотека,  медичний і комп’ютерний кабінети, їдальня, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

     5.6.   Гімназія має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик,  зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

     5.7.   Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплені за гімназією, здійснюються за погодженням з органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством.

     5.8.   Гімназія має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових  комплексів, його структурних підрозділів)  підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам - устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

     5.9.   Майно гімназії включає в себе основні фонди і оборотні кошти.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

     6.1.   Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі його кошторису.

    6.2.    Джерелами формування кошторису гімназії є:

·         майно власника;

·         кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування    загальної середньої освіти  для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

·         кошти, отримані за надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

·         доходи  від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

·         благодійні внески  юридичних та фізичних осіб:

6.2.1.           Гімназія є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) гімназії (неприбуткової організації) використовуються виключно для фінансування видатків та утримання гімназії (неприбуткової організації), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

6.2.2.           Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів колективу гімназії (неприбуткової організації), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

6.3. У гімназії створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника  та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

         Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку  гімназії відповідно до кошторису.

          Облік і використання коштів фонду  загального обов’язкового навчання здійснюється гімназією відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

          Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

     6.4.   Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів; на користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи; на фінансування за рахунок власних коштів заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу, матеріально-технічної та навчальної бази гімназії; на здачу в оренду майна за згодою власника.

          Оренда приміщень гімназії допускається якщо вона не порушує умов перебування учнів та роботи педагогічних працівників і тільки за згодою власника відповідно чинного законодавства.

     6.5.   Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається законодавством  та  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  органів виконавчої влади, яким підпорядкована гімназія. За рішенням  власника бухгалтерський облік  здійснюється або самостійно, або через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

 

VII. міжнародне  співробітництво

 

7.1.  Гімназія  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази,

власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

     7.2.  Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 

VIII. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ ГІМНАЗІЇ

 

 

     8.1.   Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

     8.2.  Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

     8.3.   Основною формою державного контролю за діяльністю гімназії є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

     8.4.   У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) гімназії з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться власником відповідно до законодавства.

 

IХ. реорганізація  або  ліквідація ГІМНАЗІЇ

 

     9.1.   Припинення діяльності гімназії здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ), або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках передбачених законодавством, – за рішенням суду. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією.

     9.2.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

     9.3. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

              Департамент гуманітарної політики

                                                                                                 Дніпровської міської ради

                                                                                                 Наказ від _____________ №______

                                                                                                 Директор департаменту

                                                                                                 гуманітарної політики

                                                                                                 Дніпровської міської ради

                                                                                                  _________________Г.В.Глядчишин

 

                                              

                                                             

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ГІМНАЗІЯ № 1»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Прийнято радою гімназії

                                                                                                 Протокол від ________

                                                                        № _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Дніпро

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано,

скріплено печаткою

 ___________сторінок

Директор департаменту

_____________Г.В.Глядчишин

 

 

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано,

скріплено печаткою

 ___________сторінок

Директор департаменту

_____________Г.В.Глядчишин

 

 

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано,

скріплено печаткою

 ___________сторінок

Директор департаменту

_____________Г.В.Глядчишин

 

 

 

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано,

скріплено печаткою

 ___________сторінок

 

Директор департаменту

 

_____________Г.В.Глядчишин